Regulamin

REGULAMIN
SPRZEDAŻY BILETÓW NA KONCERTY I WYDARZENIA
W CENTRUM PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ
do Zarządzenia Dyrektora Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
nr 6/2022 z dnia 17.03.2022 r.

 

  § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży biletów na koncerty i wydarzenia własne Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej – Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice, NIP 873 185 69 26,  REGON 852 463 720.
 2. Zakup biletu oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, którego zapisy Widz jest zobowiązany przestrzegać.
 4. Zasady sprzedaży biletów na koncerty i inne wydarzenia organizowane w Centrum Paderewskiego przez inne podmioty i organizacje zewnętrzne są każdorazowo określone przez organizatora wydarzenia.
 5. W szczególnych sytuacjach, w których interes Centrum Paderewskiego wymaga zapewnienia prezentacji jego dorobku konkretnym osobom lub instytucjom, a także w zakresie wynikającym z podpisanych umów przez Centrum Paderewskiego na dany sezon, umów sponsorskich, umów patronackich i o współpracy, Dyrekcja zastrzega sobie prawo ograniczenia w niezbędnym zakresie sprzedaży biletów na oznaczony koncert/wydarzenie.
 6. Sprzedaż biletów na koncerty i inne wydarzenia Centrum Paderewskiego rozpoczyna się z dniem publikacji repertuaru na stronie internetowej Centrum Paderewskiego.
 7. Centrum Paderewskiego może dla danego koncertu/wydarzenia wyznaczyć inny termin rozpoczęcia sprzedaży biletów. Informacja taka zamieszczana jest każdorazowo na stronie internetowej Centrum Paderewskiego.
 8. Ceny biletów obowiązujące dla danego wydarzenia zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce Koncerty, przy poszczególnym koncercie/wydarzeniu.
 9. Ceny podane są w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku VAT.
 10. Zakupione bilety oraz zaproszenia podlegają weryfikacji przy wejściu na salę zgodnie z ilością miejsc wskazanych na bilecie/zaproszeniu.
 11. Weryfikacja dokonywana jest jednokrotnie, co oznacza brak możliwości ponownego użycia tego samego biletu (a w przypadku biletu online tego samego kodu) przez inną osobę, nawet jeśli dany bilet/zaproszenie wystawiony jest na więcej niż jedno miejsce.

 

  § 2

SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Bilety sprzedawane są na koncerty/wydarzenia z oferty repertuarowej Centrum Paderewskiego.
 2. Sprzedaż biletów prowadzona jest w formie:
  a) sprzedaży internetowej (online) przez stronę www.centrumpaderewskiego.pl;
  b) sprzedaży bezpośredniej w Kasie Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00;
  c) sprzedaży bezpośredniej w Kasie Centrum Paderewskiego 90 min. przed wydarzeniem.
 3. Bilety zakupione w Kasie Centrum oraz za pośrednictwem strony internetowej Centrum nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 4. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

 

§ 3

SPRZEDAŻ INTERNETOWA (online)

 1. Sprzedaż internetowa realizowana jest za pośrednictwem strony www.cetrumpaderewskiego.pl. Przycisk „Kup bilet” wyświetla się przy danym koncercie/wydarzeniu tylko w przypadku prowadzonej sprzedaży biletów online na ten koncert/wydarzenie i dostępności biletów.
 2. Sprzedaż internetowa rozpoczyna się z dniem aktywowania przycisku „Kup bilet” na stronie Centrum Paderewskiego z zastrzeżeniem zapisu §1 ust. 5.
 3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Centrum Paderewskiego zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.centrumpaderewskiego.pl:
  a) złożenia przez Kupującego zamówienia online;
  b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym lub kartą płatniczą;
  c) otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail dokumentu sprzedażowego (paragonu/faktury) oraz biletu/ów.
 4. Dokonanie zakupu biletów w systemie online oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Przy zakupie biletów online, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
 6. Bilety pozostają własnością Centrum do czasu odnotowania przez Centrum potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 7. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 8. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayPro SA z siedzibą: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, za pośrednictwem portalu internetowego www.centrumpaderewskiego.pl.
 9. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania systemu płatniczego PayPro SA.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 12. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 13. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego.
 14. Centrum zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 15. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 16. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internet, za pośrednictwem której dokonany jest zakup biletów przez Kupującego. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfigurowania, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci internet.

 

§ 4

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA W KASIE CENTRUM PADEREWSKIEGO

 1. Sprzedaż bezpośrednią biletów prowadzi Kasa Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej z siedzibą w Kąśnej Dolnej 17, 33-190 Ciężkowice:
  – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00;
  – 90 minut przed planowanym koncertem/wydarzeniem.
 2. W przypadku zaistnienia zmiany godzin pracy Kasy Centrum Paderewskiego, każdorazowo jest to określone odrębnym komunikatem, dostępnym na stronie internetowej i na Facebooku.
 3. Płatność za bilety zakupione w Kasie Centrum Paderewskiego jest realizowana gotówką lub kartą płatniczą.


§ 5

DOSTAWA, ODBIÓR ZAKUPIONYCH BILETÓW

 1. W przypadku biletów zakupionych online, gdy Kupujący nie ma możliwości samodzielnego wydrukowania elektronicznego biletu lub jego okazania na urządzeniu mobilnym, Kasa Centrum Paderewskiego wydrukuje zakupiony bilet z kodem, z następującymi zastrzeżeniami:
  a) otrzymany elektroniczny bilet należy przesłać na adres e-mail: biuro@centrumpaderewskiego.pl, a przy jego odbiorze podać numer danej transakcji;
  b) w przypadku wydarzeń odbywających się w jednym z budynków kompleksu dworsko-parkowego Centrum – pracownik Kasy może wydrukować elektroniczny bilet najpóźniej 60 minut przed koncertem/wydarzeniem;
  c) w przypadku wydarzeń odbywających się poza budynkami Centrum Paderewskiego – pracownik Kasy może wydrukować elektroniczny bilet najpóźniej 1 dzień roboczy do godziny 15.00 przed terminem koncertu/wydarzenia.
 2. Centrum Paderewskiego nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Kupującego danych uprawniających do odbioru biletu osobom trzecim.

 

  § 6

BILETY ULGOWE

 1. Bilety ulgowe stanowią odrębną kategorię biletów sprzedawanych w preferencyjnej cenie.
 2. Centrum honoruje Kartę Dużej Rodziny uprawniającą do zakupu biletu z 50% zniżką.
 3. Zakup biletów ulgowych odbywa się wyłącznie w Kasie Centrum w godzinach określonych w §5, ust. 1.
 4. Ceny biletów ulgowych w danym sezonie na dany koncert/wydarzenie ustala każdorazowo Dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

 

§ 7

ZAPROSZENIA

 1. Do nabycia biletu z tytułu zaproszenia uprawnione są wyłącznie osoby posiadające zaproszenie wysłane bądź wydane przez Dyrekcję Centrum Paderewskiego.
 2. Potwierdzenia o skorzystaniu z zaproszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym w zaproszeniu.

 

 § 8

ZWROTY ZAKUPIONYCH BILETÓW, REKLAMACJE

 1. Zwrot zakupionych biletów może być dokonany wyłącznie w przypadku odwołania koncertu/wydarzenia przez Centrum Paderewskiego, na podstawie biletu z zachowanymi danymi indentyfikacyjnymi oraz dołączonym paragonem lub fakturą VAT.
 2. Zwroty biletów, w sytuacji opisanej w ust. 1, przyjmowane są w Kasie Centrum, Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice, w terminie ustalonym przez Centrum Paderewskiego. Informacja o terminie każdorazowo publikowana jest na stronie www.centrumpaderewskiego.pl.
 3. W przypadku biletów zakupionych online, Centrum Paderewskiego w terminie do 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokona zwrotu płatności przelewem bankowym na rachunek Kupującego wskazany w zamówieniu, albo poinformuje Kupującego o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres Kupującego.
 4. Kasa Centrum Paderewskiego nie realizuje wymiany biletów.
 5. Bilety, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi ani przebookowaniu.
 6. Reklamacje obsługuje Kasa Centrum Paderewskiego w Kąśnej, e-mail: bilety@centrumpaderewskiego.pl, tel. 14 600 00 16.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni kalendarzowych.
 8. Po rozpoczęciu koncertu/wydarzenia spóźnieni Widzowie nie będą wpuszczeni na salę do najbliższego antraktu. W przypadku koncertów/wydarzeń, które nie mają przerwy, spóźnienie pozbawia Widza możliwości uczestniczenia w koncercie/wydarzeniu. W opisanych sytuacjach Widzom nie przysługuje zwrot za zakupione bilety.

 

§ 9

CENTRUM BEZ BARIER 

 1. Sala Koncertowa nie posiada barier architektonicznych i jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
 2. Widownia Sali Koncertowej posiadania miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach.
 3. Dla kierowców samochodów przewożących osoby z niepełnosprawnościami i dla kierowców
  z niepełnosprawnościami, istnieje możliwość podjechania i zatrzymania się na specjalnie wydzielonym i przeznaczonym dla tych osób miejscu.

 

 § 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych przez Kupującego w procesie rezerwacji i sprzedaży biletów jest Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice.
 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych w procesie sprzedaży biletów jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Centrum Paderewskiego danych osobowych wskazanych przez Kupującego w celu zakupu biletów.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie, a ich przestrzeganie nadzoruje specjalnie wyznaczone do tego celu osoba IOD, z którą można kontaktować się pod adresem iod@centrumpaderewskiego.pl lub przesyłając korespondencję na adres Centrum Paderewskiego.
 4. Zachowując wszelkie środki ostrożności dane osobowe wykazane w obowiązkowym pisemnym oświadczeniu, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, będą przechowywane przez okres dwóch tygodni od daty zakończenia imprezy i ich odbiorcami mogą być: Główny Inspektor Sanitarny oraz Służby Porządkowe.
 5. Kupujący wyraża zgodę na wykonywanie przez Centrum na danych osobowych wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie celów przetwarzania danych osobowych. W szczególności Centrum Paderewskiego jest upoważnione do utrwalania, przechowywania i usuwania danych osobowych Kupujących.
 6. Kupujący ma prawo swobodnego i bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. W każdej chwili Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawnego następcy).

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Centrum Paderewskiego posiada parking dla publiczności.
 2. Podczas koncertu/wydarzenia obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, fotografowania, filmowania oraz nagrywania, a także zakaz wnoszenia jedzenia i napojów na widownię.
 3. W Sali Koncertowej obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania e-papierosów.
 4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Kasy publikowane są na stronie www.centrumpaderewskiego.pl.
 5. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Biletów dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie Centrum Paderewskiego.